نامه ی ابراهم لينکلن

نامه ی آبراهام لينکلن به معلم فرزندش

او بايد بداند كه همه ي مردم عادل وهمه ی آنها صادق نيستند.اما به فرزندم بياموزيد كه به ازاي هر شياد انسانهاي صديق هم وجود دارند.به او بگوييد درازاي هر سياستمدار خودخواه رهبر باهمتي هم وجود دارد.به اوبياموزيدكه درازاي هر دشمن دوستي هم هست.

مي دانم كه وقت مي گيرد اما به او بياموزيد كه اگر با كار وزحمت خويش يك دلار كاسبي كند بهتر از آن است كه جايي روي زمين پنج دلار پيدا كند .به اوبياموزيد كه از باختن پند بياموزدواز پيروز شدن لذت ببرد .اورا ازغبطه خوردن برحذر داريد.

به او نقش وتاثيرمهم خنديدن را يادآور شويد.اگر مي توانيد به او نقش مهم كتاب را در زندگي آموزش دهيد .به اوبگوييد تعمق كند به پرندگان درحال پرواز دردل آسمان.به گلهاي درون باغچه به زنبورهاكه درهوا پرواز مي كنند دقيق شود.

به فرزندم بياموزيد كه در مدرسه بهتر اين است كه مردود شود امابا تقلب به قبولي نرسد.به اوياد بدهيد با ملايم ها ملايم وبا گردنكش ها گردنكش باشد.به عقايدش ايمان داشته باشد حتي اگرهمه خلاف او حرف بزنند .

به او ياد بدهيد كه همه ي حرفها را بشنود وسخني را كه به نظرش درست مي رسد انتخاب كند.ارزشهاي زندگي رابه فرزندم آموزش دهيد.

به او ياد بدهيد كه در اوج اندوه تبسم كند .به اوبياموزيد كه دراشك ريختن خجالتي وجود ندارد. به او بياموزيد كه مي تواند براي فكر وشعورش مبلغي تعيين كند اما قيمت گذاري براي دل بي معناست.

به او بگوييد تسليم هياهو نشود واگر خود را بر حق مي داند پاي سخنش بايستد وبا تمام قوا بجنگد .در كار تدريس به فرزندم ملايمت به خرج دهيد اما از او يك ناز پرورده نسازيد . بگذاريد او شجاع باشد . به او بياموزيد كه به مردم اعتقاد داشته باشد توقع زيادي است اما ببينيد كه مي توانيد چه كار بكنيد.

/ 0 نظر / 15 بازدید