توصيه هايی برای طراحی سؤال

                       ?توصيه هايي براي  طراحي سؤالات استاندارد علوم تجربي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

در سال هاي اخير تأكيد فراواني براي بكار گيري روش هاي نوين آموزشي در جريان يادگيري – ياددهي شده است . ايجاد اين تحول در محيط هاي آموزشي مي طلبد تا همكاران ارجمند روش ارزشيابي خويش را با آن روش ها هماهنگ نمايند.

ارزشيابي بايد به گونه اي تغيير كند كه بتواند به طور هم زمان به اهداف دانشي و مهارتي و نگرشي توجه كند.

بنابراين جهت طراحي سؤالات هماهنگ  نظر عزيزان همكار را به موارد ذيل معطوف مي داريم.

توصيه مي گردد كه سؤالات در برگيرنده ي موارد زير باشد:

1.     تفكر بهتر وعميق تر از راه درك اطلاعات ساده و پيچيده و برقراري  ارتباط بين اين اطلاعات.

2.     طبقه بندي مفاهيم آموخته شده تجزيه وتحليل آموخته ها و كاربرد آن ها در حل مسايل واقعي.

3.  توجه به مفاهيم اساسي چون: بهداشت وصرفه جويي حفظ محيط زيست و بررسي همه جانبه ي يك موضوع.

براي رسيدن به آن موارد رعايت نكات مطرح شده  را ضروري مي دانيم.

1.  از پرسش هاي دانش محور و حافظه مدار فقط در حد مفاهيم اصلي كتاب و به طورمحدود استفاده شود درطراحي سؤالات بر مفاهيم بيش تر از  تعريف ها  تأكيد شود.

2.  از پرسش هاي مهارت محور مانند تفسير جدول ، نمودار، درك مفهوم از يك متن داده شده ، مقايسه و نتيجه گيري و... در امتحان استفاده شود.

3.  ازطرح سؤالات (ص – غ) ونيز پرسش هاي چند گزينه اي كم تر استفاده شود . در صورت طرح چنين سؤالاتي براي پاسخ ، از فراگيران دليل خواسته شود.

4.  تاحد ممكن سعي شود در بعضي از سؤالات، موضوع سؤالا در قالب يك داستان يا توصيف يك موقعيت مطرح شود.

5.  از آوردن سؤالاتي با عنوان آزمايش كنيد، تحقيق كنيد ، اطلاعات جمع آوري كنيد ، مشاهده كنيد ، اندازه بگيريد ، يك پله بالاتر و علوم و فناوري در سؤالات هماهنگ كتبي پرهيز شود . ارزشيابي از آن ها مي تواند در قسمت ارزشيابي مستمر و يا آزمون هاي عملي صورت بگيرد.

6.  طرح سؤال از شكل كتاب و يا زير نويس آن ها ، هنگامي با ارزش است كه مطالب ، شكل و زيرنويس آن ها با متن درس ارتباط مستقيم داشته باشد. از مفاهيم اصلي درس تلقي شود ، در چنين سؤالاتي هم چون ، نام گذاري و شناسايي شكل داده شده و مشخص كردن اجزاي آن ونيز سؤالاتي كه پاسخ گويي به آن ها مستلزم مقايسه دو تصوير يا تفسير تصوير يا مفهوم سازي  از يك شكل باشد،بسيار ارزشمند و مفيد است.

 ترسيم دوباره ي شكل هاي كتاب به عنوان پرسش امتحان هماهنگ پاياني توصيه نمي شود.

7.  طرح سؤال از مفاهيم موجود در متن كتاب و نيز كادرهايي مانند: بحث كنيد، فكر كنيد، تفسير كنيد و محاسبه كنيد در امتحانات داخلي و هماهنگ با رعايت ملاك هاي كيفي يك سؤال خوب، بسيار مناسب و ضروري است.

8.  طرح سؤال از جدول ها ، آمار و ارقام ، تاريخ زندگي دانشمندان، علايم اختصاري و ديگر اطلاعات مشابه در صورتي توصيه مي گردد كه از اين اطلاعات به عنوان پيش نياز استفاده شود و فراگيران پس از بررسي و تفسير اين اطلاعات،به پرسش پاسخ دهند. از پرسش مستقيم حافظه مدار از اين قسمت ها توصيه نمي شود.

9.  در طراحي سؤالات سعي شود، از قالب هاي متنوع در طرح سؤال مانند: نقشه هاي مفهومي ، دادن يك متن و پرسيدن پرسش از اين متن، كه به يكي دو سؤال در متن جواب وجود داشته باشد و پاسخ سؤال ديگري مستقيماً در متن نباشد و از مفهوم كلي درك شود.

10.  طرح مسايل مناسب كه با اعداد و موقعيت هاي واقعي و تفسير نتايج همراه باشند. از سؤالات تصويري نيز استفاده شود .

توجه شود كه در طراحي سؤال وچينش آن ها در سال هاي متمادي بهتر است كه طراحات سؤال از خود نوآوري داشته و از آوردن سؤالات كليشه اي و تكراري جلوگيري شود.

 

11.  توصيه مي شود براي سؤالاتي كه پاسخ گويي به آن ها نياز به محاسبات رياضي دارد در نوبت دوم و شهريور ماه در مجموع 5/1 نمره بيشتر نباشد.

12.  در طراحي كليد تصحيح، امتحانات هماهنگ، بايد دقت شود كه در مورد سؤالات واگرا، امكان پاسخ هاي گوناگون وجود دارد بنابراين طراح بايد كليد را طوري طراحي كند كه قابليت انعطاف داشته باشد. تا حق دانش آموزان ضايع نگردد.

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید